DEFAULT 

Кексаларни эъзозлаш йили реферат

clinlules 0 comments

Который не такой как казался бы им раньте. Uvays Qaraniy ismli valiy zotga 2. Turfa rang, sir-sinoatga to la tilshunoslik olamining mo jazgina bekatlarida to xtab, tilimizning beqiyos imkoniyatlarini yana bir bor bildik. Предпринимательство с участием иностранного капитала 6 1. Юлчиева, Атамуратова Н. Охарактеризуйте споры по применению норм Закона о защите прав потребителей к отдельным условиям договоров на оказание финансовых услуг 3 Задача 2.

Darsning borishi: Dastlab sinf o quvchilari tarqatma doirachalar orqali quyidagi uchta guruhga bo linadi: Bog lovchi, Ko makchi, Yuklama. O tilgan dars Vazifadosh ko makchilar mavzusi bo lib, uyga vazifa qilib berilgan mashq asosida tuzilgan gaplar o qitiladi. Gap tarkibidagi ko makchilar slayd orqali ko rsatilib, tekshiriladi. Sof ko makchilar sari, sayin, uchun, kabi, qadar Vazifadosh ko makchilar ost, ust, yon, qosh, bo ylab, ko ra Har bir shartdan so ng guruhlarga ball berib boriladi.

Yangi mavzu bayoni: O quvchilarga yangi mavzu кексаларни эъзозлаш йили реферат yicha quyidagi ma lu motlar slayd orqali ko rsatiladi: Atalganlik Maqsad Ko makchilarning ma nolari Fikr mavzusi Yo nalish Qiyoslash, o xshatish Chegara So ng 1-topshiriq bajariladi. Yetakchi so z qaysi ko makchini olishi uning ma nosiga bog liq bo ladi. Dala so zi o rin-joy ma nosini bildirgani, u yuzaga, sathga egaligi harakatning sath bo ylab yo naltiruvchi ma nosi ko makchilardan birini mosini talab etadi.

Yurt farovonligi sababli, to g risida, uchun uchun qayg uradi. Bu topshiriq Misollardan доклад по про лампочку ol! Uchun Sabab Maqsad Atalganlik Qiziqqani uchun uchuvchilik kasbini tanladi.

Yurt farovonligi uchun qayg uradi. Onasi uchun sovg a oldi. Uqib ol, esda saqla! Ko makchilar yetakchi so zga bog lanib, unga turli qo shimcha ma no yuklaydi. Jumladan: sababli tomon singari, uzra, tufayli, haqida deya, qarab, old, orqa, ro para Sabab ma nosi Yo nalish ma кексаларни эъзозлаш йили реферат tufayli uchun sari bo ylab Nuqtalar o rniga kerakli ko makchilarni qo yib, gaplar ko chiriladi. Ko makchilarning ma no turlarini aniqlashda FSMU usulidan foydalaniladi.

Namuna: F sari ko makchi. S u yo nalish ma nosini bildiradi. M Otasidan bir kun olib pul, Kitob sari soldi yo l. Ketayotsa yo lida o g lon, Uchrab qoldi muzqaymoq do kon. U sari sof ko makchi bo lib, atash ma nosini tamoman yo qotgan, faqat o zi birikkan so zni boshqa so zga tobelashtirib bog lashga xizmat qiladi. Charxpalak usulida guruhlar bir-birlariga she riy parcha yo hadis aytishadi. Keyingi guruh eshitgan parchasi tarkibidan ko makchilarni topib, yozma tavsif berishi kerak bo ladi.

Tole yo кексаларни эъзозлаш йили реферат jonimg a balolig bo ldi, Har ishniki ayladim, xatolig bo ldi. O z yerni qo yib, Hind sori yuzlandim, Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig bo ldi.

ЗАО потребовало оплатить партию товаров, полученных должником 26 июля прошлого года по договору поставки, заключенному сторонами 1 июня прошлого года, срок оплаты в соответствии с договором — не позднее 27 сентября прошлого года. Дайте их характеристику 3 2. Налаживание с поставщиками партнерских отношений, резервные поставщики по некоторым продуктам с целью свести риск недопоставок к минимуму. Hasanxonova Mohina: Sifatlar tuzilishiga ko ra sodda, qo shma, juft va takroriy bo ladi. К ним часто обращаются за советом и помощью.

Sari sori sof ko makchi yo nalish ma nosida Bobur ruboiysi Vatandan judolik. Men nechun sevaman O zbekistonni Tuprog in ko zimga aylab to tiyo? Nechun Vatan deya yer-u osmonni Muqaddas atayman, atayman tanho? Nechun nima uchun sof ko makchi sabab ma nosi ba zan badiiy uslubda chun shaklida qo llaniladi Abdulla Oripov Vatan haqida Men nechun sevaman O zbekistonni she ri.

Aziz asrimizning aziz onlari Aziz odamlardan so raydi qadrin. Fursat g animatdir, shoh satrlar-la Bezamoq chog idir umr daftarin. G ulom Темы диссертация юриспруденции she ri vaqtni qadrlash. Kishi so z tufayli bo ladi malik, Ortiq so z bu boshni etadi egik. Tufayli sof ko makchi sabab ma nosi Yusuf Xos Hojib to g ri so zlash Qutadg u bilig asari.

Men bulbul emasman, Men bir jaydari, Ko nglimga sig inib Bir qalam surdim. Xudodan so rayman: veb-sayt: Sening singari, Qodir o g lonlari Ko paysin yurtim!. Singari sof ko makchi o xshatish йили реферат nosi M.

Yusuf Muhammadqodir she ri. Bu makonni Xizr йили реферат qo llab yurar, Xirmoniga pok nafasin yo llab yurar. Tushida ham dalasini o ylab yurar, Osmon qadar imkon yurti Andijonim. Qadar sof ko makchi chegara ma nosi M. Yusuf Andijonim she ri Vatanga muhabbat. Bo sh o tirma, bosh qotir o yini asosida mashq bajariladi. O xshatish, qiyoslash ma nosini bildiruvchi ko makchi. Fikr mavzusi ma nosini ifodalovchi ko makchi.

Yo nalish ma nosini bildiruvchi ko makchi. Chegara ma nosini bildiruvchi ko makchi. Vazifadosh ko makchi. Sabab, maqsad ma nosini ifodalovchi ko makchi. Yo nalish ma nosini ifodalovchi ko makchi.

Javoblar: 1. To g risida. Ko ra. Dars so nggida g olib guruhga Faol guruh nishoni beriladi va o quvchilar baholanadi. Uyga vazifa: mashq. Mustaqillik va sport mavzusida matn tuzish. Darsning usuli: musobaqa, Qiyoslash, Tezkor savollar, Qo shmag iz, Moychechak. Darsning jihozi: darslik, Hikmatlar xazinasi kitobi, kompyuter, proyektor, tarqatma materiallar, rag bat kartochkalari, didaktik materiallar. Darsning borishi: Dastlab o quvchilar ergash gapli qo shma gap turlari bo yicha besh guruhga bo linadi: Ega, Kesim, To ldiruvchi, Aniqlovchi, Hol.

So ng o qituvchi darsni quyidagi misralar bilan boshlaydi: Shukronalar shunday nurli kunlarga, Asrlarga tengdosh bo lgan yillarga. Obod manzillari tilda dostonim, Betakror, yagonam, O zbekistonim! Biz mana shunday farovon yurtda йили реферат ekanmiz, kelajagimiz porloq bo lishi uchun mehnat, intilish, izlanish bilan to g ri yo ldan borishimiz kerak.

O quvchilarga proyektorda harakatlanayotgan poyezd rasmi ko rsatiladi. O qituvchi: Hayot yo li bamisoli poyezd relslari kabi, siz va biz esa poyezddagi yo lovchilarmiz.

Yo lovchi yo l tadorigini ko rib, manzil tomon oshiqarkan, uning yo ldan manzildan ko zlagan maqsadi, niyati bo ladi. Ezgu niyat esa baxt-saodatga eltadi. Keling, bugun sizlar bilan xayolan tilshunoslik olamiga sayohat qilib, uning ayrim bekatlariga to xtab o tamiz. Qiyoslash bekati. O qituvchi: Tabiatda o xshash narsa va hodisalar ko p. Ayting-chi, mana shu йили реферат va ergashgan qo shma gaplar o rtasida qanday o xshashlik, bog liqlik bo lishi mumkin?

Guruhlar savolga quyidagicha javob berishi mumkin: Poyezd boshqaruv qismi va unga tobe vagonlardan; ergashgan qo shma gaplar ham bosh hamda ergash gaplardan iborat. Birinchi to g ri javob bergan guruhga rag bat kartochkasi beriladi. So ng har bir guruh ergashgan qo shma gapning turiga kelajakdagi maqsadlari, orzularini ifodalagan gap tuzishadi.

Ega guruhi: Shu narsa aniqki, adolat va to g rilik yo lida birlashsak, hech qanday kuch bizni yengolmaydi. Kesim guruhi: Maqsadimiz shuki, har birimiz sevgan kasbimizning mohir ustasi bo lib, vatan ravnaqiga o z hissamizni qo shsak. To ldiruvchi guruhi: Shuni bilingki, biz mehnat-u irodamiz bilan nurli cho qqilar tomon og ishmay boramiz. Aniqlovchi guruhi: Azim chinor hali bulutlarga yetadi, chunki uning baquvvat ildizlari hayotbaxsh buloqlardan suv ichadi. Hol guruhi: Shunday hayot bog ini barpo etaylikki, ko rib hammaning havasi kelsin.

Har bir guruh a zosi tuzgan gaplarini tahlil qiladi: bosh va ergash gaplarni aniqlab, ergash gap bosh gapdagi qaysi bo lakni izohlab kelayotganligini на тему мой современник. O qituvchi guruhlarni javobiga ko ra rag batlantirib boradi. Tezkor savollar bekatida guruhlarga ergashgan qo shma gaplar yuzasidan savollar beriladi.

Savoljavob quyidagicha bo lishi mumkin: Qo shma gap qanday turlarga bo linadi? Ega guruhi: Qismlarining qanday bog lovchi vositalar yordamida bog lanishiga ko ra qo shma gaplar uch guruhga bo linadi: 1. Bog langan qo йили реферат gaplar. Ergashgan йили реферат shma gaplar. Bog lovchisiz qo shma gaplar, кексаларни эъзозлаш.

Ergashgan qo shma gap deb nimaga aytiladi? Kesim guruhi: Qismlari ergashtiruvchi bog lovchilar yoki shunday bog lovchi vazifasidagi so zlar yordamida bog langan qo shma gaplar ergashgan qo shma gaplar hisoblanadi.

Ergashgan qo shma gap qanday qismlardan tashkil topadi? To ldiruvchi guruhi: Ergashgan qo shma gaplar tarkibida nechta gap bo lishidan qat i nazar, doimo доклад на великий физик qismdan tashkil topadi: 1.

Bosh gap. Ergash gap. Darslikdagi 1-topshiriq matnini bir o quvchi ifodali o qiydi: Bosh va ergash gap deb nimaga aytiladi? Aniqlovchi guruhi: Mazmuni izohlanayotgan gap йили реферат gap, bosh gap mazmunini izohlayotgan gap ergash gap hisoblanadi. Ergashgan qo shma gaplar, asosan, yoki qolipida ifodalanadi.

Eshitdimki, bir podshoh bir asirni o ldirishga farmon beribdi. Sho rlik asir hayotdan umidini uzibdi va podshohni boplab so ka boshlabdi, chunki kishi jonidan umidini uzsa, ko nglida borini bayon etadi. Podshoh: U nima deyapti? Sofdil vazirlardan biri: Ey podshohi olam, har kim g azabini ichiga yutsa, u gunohkorning gunohidan o tadi deyapti, deb javob beribdi. Podshohning rahmi kelib, asirni afv etibdi. Sofdil vazirni ko ra olmaydigan ikkinchi vazir gapga aralashdi va vazirlar podshoh huzurida faqat rost so zlashlari lozimligini aytdi: Bu asir podshohni haqorat qildi va sha niga yomon gaplar aytdi.

Shunda podshoh jahl bilan debdi: Sen aytgan rost gapdan ko ra uning yolg oni menga ko proq ma qul tushdi, chunki uning yolg oni xayrixohlik yuzasidan aytilgan edi. Seniki esa jinoyatga boshlash uchun aytildi.

Ergash gap bosh gapga qanday vositalar yordamida bog lanadi? Hol guruhi: Ergash gaplar bosh gapga quyidagi vositalar yordamida bog lanadi: 1 ergashtiruvchi bog lovchilar; 2 ko makchili qurilmalar shuning uchun, shu sababli, shu tufayli va boshqalar ; 3 -ki yuklamasi; 4 nisbiy so zlar kim o sha, nima shu, qayer shu yer va boshqalar ; 5 deb so zi.

Guruhlar javobiga ko ra rag batlantiriladi. Qo shmag iz bekati. O qituvchi: Qo shmag iz va qo shma gap. Ularning o xshashligi qo shaloqligida. Biz bodom yoki danak mag zi qo shaloq chiqsa sevinamiz. So z, nutq haqida gap ketganda mag iz so zi bilan bog liq bo lgan iboralar ishlatiladi. Bular qaysi iboralar? O quvchilar quyidagi iboralarni misol tariqasida keltirishi mumkin: Bu gapning mag zini chaqing, Mag zi bo liq gap kabi.

So йили реферат o qituvchi tugallanmagan qo shma gaplar yozilgan kartochkalarni guruhlarga tarqatadi.

GDPR, Cookies и персональные данные.

Bunda faqat bosh gap yoki ergash gap berilib, o quvchilar qo shma gapni tugallashi, ya ni ergashgan qo shma gapning qismiga mos 2-qismini nuqtalar o rniga qo yishi, mantiqan to g ri to liq badiiy tasviriy vositalarga ega ergashgan qo shma gaplarni hosil qilishi kerak. Matn mazmuni yuzasidan quyidagi savollar beriladi: 1. Ikkinchi vazirning rost so zlariga munosabatingiz? Кексаларни эъзозлаш йили реферат qanday xulosa chiqardingiz? O quvchilar quyidagicha javob berishi mumkin: O quvchi: Dono vazir hayotdan umidini uzib, ko nglidagi borini to kib solayotgan asirni yolg on so z bilan asrab qoldi.

Ikkinchi vazir esa rost so zni aytdi. Dono podshohga ham xayrixohlik yuzasidan aytilgan yolg on ma qul keldi. Qissadan hissa shuki, agar yolg on so z odamlar o rtasidagi munosabatni yaxshilash uchun aytilsa, bu joizdir. Natijasi yomonlikka olib keladigan rost so кексаларни эъзозлаш йили реферат aytmaganimiz ma qul.

O quvchilar javobiga ko ra rag batlantiriladi. So ng darslikdagi 2-topshiriq shartiga ko ra o quvchilar berilgan mashqdagi 5 ta gapni izohlab, ergashgan qo shma gapning qaysi turiga kirishi, bog lovchi vositalarini aniqlashi kerak.

Bu topshiriq quyidagicha bajariladi: Kim ilmga intilsa, Shunday insonlar borki, Qayerda ahillik bo lsa, Ilm-u ma rifat e zozlangan mamlakatda hech kim urush haqida bosh qotirmaydi, chunki ilm-u ma rifat insonni yuksaklikka ko taradi. Karimov Shuni tushundimki, Toleyim shuki, O quvchi: Birinchi gap bosh gap, chunki bog lovchisi esa ergash gap tarkibida qo llangan sabab hol ergash gapli qo shma gap.

Moychechak bekatida har bir guruhga rangli kartondan tayyorlangan moychechak gulbargi beriladi. Ular gulbarglarga ergashgan qo shma gap qoliplarini chizib, qog ozga yopishtirishi, ularda turli bog lovchi vositalarni ko rsata olishi kerak.

Кексаларни эъзозлаш йили реферат 8470471

Qaysi guruhning gulbarglari ko p bo lib, qo shma gap qoliplarini to g ri chiza olgan bo lsa, o sha guruh g olib sanaladi. Topshiriq кексаларни эъзозлаш йили реферат, guruhlar bir-birlariga moychechaklarni berishadi, xatolarni aniqlashadi. Keyingi shartga ko ra har кексаларни эъзозлаш йили реферат guruh moychechakning shifobaxshlik xususiyati haqida bittadan gap tuzi- O quvchilar bu topshiriqni quyidagicha bajarishi mumkin: Ega guruhi: Kim ilmga intilsa, baxt va omad eshiklari u tomon ochiladi.

Kesim guruhi: Shunday insonlar borki, ularning mehr nuri bilan qalblar munavvar bo ladi. To ldiruvchi guruhi: Qayerda ahillik bo lsa, o sha yerda baraka bo ladi.

Aniqlovchi guruhi: Shuni tushundimki, yaxshilik bog ining mevasi mo l bo ladi. Hol guruhi: Toleyim shuki, tarixi buyuk, kelajagi porloq, o ziga bek yurtning farzandiman. Guruhlar rag batlantirilib boriladi.

Masalan: Kimki shamollasa, unga qu ritilgan moychechak gulidan tayyorlangan damlama foyda beradi. To g ri tuzilgan gaplar uchun rag bat kartochkasi beriladi. Hikmatlar xazinasi bekatida guruhlarga Hikmat lar, Mashriqzamin hikmat bo stoni, Otalar so zi singari hikmatli so zlar jamlangan kitoblar beriladi. Guruhlar kitobdan ergashgan qo shma gap shaklidagi hikmatlarni topishlari kerak. Hikmatli so zlarni quyosh nuri tarzida berilgan sariq rangli qog ozga yozadilar. Doskadagi plakatda qora bulutli osmon va quyoshli yorug kun beriladi.

Har bir guruh a zosi hikmatli кексаларни эъзозлаш йили реферат zlarni o qiydi va uni quyosh atrofi ga yopishtiradi. Ergashgan qo shma gapning qaysi turiga kirishi aytilib, mazmuni izohlanadi. Guruhlar topshiriqni quyidagicha bajarishi mumkin: Ega guruhi: Agar ovqat cheksiz laziz bo lsa ham Ko p yemagil keltiradi dard-u g am. Ibn Sino Kesim guruhi: Agar ikki olam baxtiga yetishish maqsading bo lsa, uning chorasi ezgulik qilishdir. Yusuf Xos Hojib Aniqlovchi guruhi: Kimda bo lsa yaxshi xulq, topgay najot.

Rumiy Hol guruhi: Nima eksang, o sha tushar o roqqa, Nima desang, shu so z inar quloqqa. Abdulqosim Firdavsiy Guruhlar rag batlantiriladi. Hikmatlar yopishtirilgach, har bir guruh qog ozdagi tasvirga quyidagicha izoh berishi mumkin: Ega guruhi: Hayot bulutli va quyoshli kunlardan iborat. Kesim guruhi: Hayotimiz yorug, umrimiz mazmunli bo lishi esa o zimizning qo limizda.

To ldiruvchi guruhi: Ilm-u hikmat hayotimizni, ya ni qalbimizni quyosh nurlari kabi yoritadi. Aniqlovchi guruhi: Insonga tanlash imkoniyati berilgan: xohlasa o qib, izlanib olim bo кексаларни эъзозлаш йили реферат, xohlasa tanballik qilib, zulmatda qoladi.

Hol guruhi: Ilm-u ma rifatsiz hayot zulmatdir. Tafakkur bekati. O qituvchi: Mana, so nggi bekatimizga ham yetib keldik. Turfa rang, sir-sinoatga to la tilshunoslik olamining mo jazgina bekatlarida to xtab, tilimizning beqiyos imkoniyatlarini yana bir bor bildik. O z ona tilimizni chuqur o rganish, har bir so z jilosini his eta olish har birimizning asosiy vazifalarimizdan biridir.

Baholash va rag batlantirish: To plagan rag bat kartochkalariga ko ra guruhlarga ball berilib, g olib guruh aniqlanadi.

Uyga vazifa: Ergashgan qo shma gaplardan foydalangan holda Ilm-u ma rifat yo li saodat manzili mavzusida matn tuzish. Darsning maqsadi: a ta limiy maqsad: o quvchilarga Uvaysiy hayoti va ijodi haqida ma lumot berish; b tarbiyaviy maqsad: o quvchilarni milliy qadriyatlar, ota-onaga hurmat ruhida tarbiyalash; d rivojlantiruvchi maqsad: o quvchilarning og - zaki va yozma nutq madaniyatini rivojlantirish, tafakkurini boyitish.

Dars uslubi: Klaster, Aqliy hujum, Organayzer, Sinkveyn. Dars jihozi: slaydlar, bukletlar, test, didaktik materiallar, kompyuter, O zbekiston milliy ensiklopediyasi. Dars shiori: Adabiyot yashasa millat yashaydi. Cho lpon Darsning borishi: I. Tashkiliy qism. Sinf o quvchilari 3 guruhga bo linadi: Davr, Kamolot, Yoshlar.

O qituvchi: Aziz o quvchilar, sizlarga Bilimlar shohsupasi nomli bir rivoyat aytib beraman. Qadim o tgan zamonda bir shaharchada bilimdonlar yashashar ekan. Ular juda ham zukko, bilimdon, tirishqoq bolalar ekan. Shaharchaning atrofi o rmon ekan. Bir kuni bilimdonlar ana shu o rmonning narigi tarafi da joylashgan bilimdonlar shohsupasini egallamoqchi bo lishibdi va ular ko p mashaqqatlardan so ng bilimdonlar shohsupasiga chiqibdi.

Demak, bugungi darsimiz oxirigacha barcha topshiriqlarni bajargan guruh g olib guruh sanaladi. G olib guruh bilimdonlar shohsupasining sohibiga aylanadi. Buning uchun sizdan zukkolik, faollik, bilimdonlik talab qilinadi. O tilgan mavzuni mustahkamlash. Organayzer usulida guruhlar berilgan topshiriqni bajarishadi.

Topshiriqni tez va to g ri bajargan guruh rag bat kartochkasiga ega bo ladi. Davr guruhi: She кексаларни эъзозлаш йили реферат Adabiy turlar Drama O tmishda Uvays Qaraniy ismli valiy zot o tgan.

Uning Muhammad alayhissalomga bo lgan muhabbati shu kungacha insonlar orasida tillarda doston bo lib kelmoqda. Payg ambarimiz bilan bir zamonda, bir-birlaridan unchalik uzoq bo lmagan joyda yashagan bo lsalarda, ularga ko rishish nasib etmagan. Bu zot Muhammad alayhissalomga hali payg ambarlik berilmay turib, Rasulullohning kelishini intizorlik va ko zda yosh bilan kutgan.

O zi hali ko rmagan, daragini faqat ilohiy kitoblardan eshitgan payg ambarga g oyibona muhabbat qo ygan. Muhammad alayhissalom ham o ziga zamondosh sahobalari hamda ummatlari ichida ko rmay turib Uvays Qaraniyga alohida ikrom va e zoz bilan mehr qo yganlar.

Shundan Islom olamida payg ambarimizning garchi u zot o tib ketgan bo lsalarda g oyibona nazari nigohiga sazovor bo lish ilinjida uvaysiylik yo li paydo bo lgan. Ehtimol, shoira Jahon Otin ham o z taxallusini qaysidir bir buyuk zotga курсовая гражданство рф lgan g oyibona uvayslik munosabati кексаларни эъзозлаш йили реферат tanlagandir. Uvaysiy hayoti va ijodiy faoliyatining bir qismi Amir Umarxon saroyida kechgan.

Bu yerdagi qizg in ijod uchun kerakli adabiy muhit, farzandlarining yashashi va tarbiyasi uchun qulay sharoit shoiraning bir necha yillar osoyishta hayotini ta minladi yilda Amir Umarxon vafot etgach, Uvaysiy uchun ham tashvishli kunlar boshlandi.

Otasining o rniga taxtga o tirgan Muhammad Alixon unga yaxshi munosabatda bo lmadi. Boz ustiga o g li Muhammadxon ham sarbozlikka olinib, Qashqar uchun кексаларни эъзозлаш йили реферат borilayotgan urushga jo natildi. Qizi Quyoshxon kasallanib, o ttiz yoshida vafot etadi. Исследование проблем профессиональной подготовки и рационального использования медицинских и фармацевтических кадров. Изучение социально-психологических проблем профессиональной адаптации специалистов.

Шифр специальности 5В 6М 6М Направления подготовки кафедры Срок Специальность обучения Квалификация Бакалавриат органических органических. Войти Регистрация. Список статей,опубликованных преподавателями и соискателями кафедры. Размер: px. Начинать показ со страницы:.

Download "Список статей,опубликованных преподавателями и соискателями кафедры. Похожие документы. Витамины: общая характеристика, Подробнее. Составление группировочных наименований для лекарственных средств растительного происхождения 1 Составление группировочных наименований для лекарственных средств растительного происхождения 1. Для лекарственных растительных препаратов, представляющих собой расширенное сообщение или доклад по конкретному вопросу это лекарственное растительное Подробнее.

Анцупова Татьяна Петровна д. Фитотерапия, цели, задачи, Подробнее. Заготовка и приемка лекарственного сырья Аннотация рабочей программы практики С5. Учебная и производственная практика, научно-исследовательская работа Форма обучения: Подробнее. Научные результаты в рамках требований к диссертациям. Диссертационная работа Жапаркуловой К. Заключение диссертационного совета Заключение диссертационного совета Д Биохимия лекарственных растений Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: Подробнее.

Фармацевтический факультет. Товароведческий Подробнее. Рецензент, д. Структура регистрационного досье формат общего технического документа CTD Приложение Структура регистрационного досье формат общего технического документа CTD Модуль 1. Программа вступительных испытаний в аспирантуру по специальности Технология получения лекарств разработана на кафедре технологии лекарств.

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды 11 янв Распространение сердечных гликозидов в растительном Подробнее. Особенности патентования лекарственных средств растительного происхождения. А61К Подробнее. Руководство по качеству лекарственных растительных Подробнее. Регистрационный ТД-G.

КГМА. Научные работы Разработка Подробнее. Основная профессиональная ообразовательная программа интернатуры граната туралы реферат специальности 1 Основная профессиональная ообразовательная программа интернатуры по специальности Фармацевтическая химия и фармакогнозия При разработке рабочей программы дисциплины модуля в основу положены: 1. Федеральные Подробнее. Направления подготовки Направления подготовки направление Биотехнология это активно Подробнее.

Бакалавриат Подробнее. Подпишите под каждой фотографией название соответствующего растения. Кафедра фармакогнозии. По характеру кексаларни эъзозлаш йили реферат системы настои и отвары, как правило а истинные растворы Подробнее.

Результат запроса: Трибулус инструкция Результат запроса: Трибулус инструкция Трибулус Про это эффективный анаболический препарат, созданный на основе. Кексаларни эзозлаш реферат onumypagozej. Страницы: 5 Вы должны войти или зарегистрироваться для размещения новых записей.

Groovy Пользователь Неактивен Registered: Loco Пользователь Неактивен Registered: Chef Пользователь Неактивен Registered: Bingo Пользователь Неактивен Registered: Hammer Пользователь Неактивен Registered: Основные приоритеты социальной защиты семьи со стороны государственных, муниципальных и общественных организаций.

Роль доходов в экономике семьи. Виды частной семейной собственности. Трансформация семьи как социокультурной ценности в современной России. Политика государства по укреплению ценности семьи. Семья и брак в калмыцких традициях.

Изменение ценностного отношения к семье при сохранении устойчивости ее социальной значимости. Основные причины возникновения и негативные последствия конфликта семьи и работы. Индивидуальные ценности как предиктор КСР. Специфика российской трудовой культуры по отношению к западной.

Возможные следствия этих различий при формировании КСР у россиян. Предмет и задачи социологии личности. Главные концепции и направления социологического исследования личности и кексаларни эъзозлаш йили реферат.

Семья как социальный институт. Характеристика особенностей формирования, кексаларни эъзозлаш йили реферат, развития и функционирования семьи, семейно-брачных отношений. Признаки и функции семьи. Исторические этапы ее развития. Кризис института семьи в современном обществе. Принципы, формы и задачи социальной защиты семьи. Исторический обзор участия государства в корпоративных правоотношениях 8 1. Законодательство, регулирующее участие государства в корпоративных правоотношениях 17 1. Специфика участия государства в корпоративных правоотношениях 24 Глава 2.

Характеристика правового статуса государства как участника корпоративных правоотношений 31 2. Особенности правового статуса государства как участника корпоративных правоотношений 31 2.

Содержание правового статуса государства как акционера 34 2.

Dono podshohga ham xayrixohlik yuzasidan aytilgan yolg on ma qul keldi. Щедра казахская земля, и характер у казахского народа то же щедр и гостеприимен. Тоштемирова Ч. Является ли производственная группа унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения?

Государство как лицо, заинтересованное в совершении сделки 56 Глава 3. Особенности реализации государством права на управление хозяйственным обществом 60 3.

Модели участия государства в управлении хозяйственными обществами 60 3. Характеристика имущественных прав предпринимателя 3 2. Сидоров обратился в банк за кредитом и получил его под залог принадлежащего ему дома и прилегающего к дому земельного участка.

Между сторонами были заключены два договора - кредитный и договор о залоге. Однако вскоре Сидорову было предложено заменить договор о залоге договором кексаларни эъзозлаш йили реферат дома и земли. Целесообразность такой замены представитель банка объяснил тем, что залог дома и земли требует двойной регистрации, а в случае невозврата кредита - получения решения суда на их продажу, что связано с дополнительными затратами. Сидоров обратился за разъяснением о залоге недвижимости как о способе обеспечения исполнения обязательства.

Какие разъяснения должен дать юрист? Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 9 Список литературы 25 Контрольная 25 - план. Дайте характеристику профессиональных участников рынка ценных бумаг 3 2. Фирма, которую намерен создать Вуд в России, должна удовлетворять следующим требованиям: а Возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной деятельностью; б Наиболее полный контроль за деятельностью руководства фирмы; в Сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности фирмы бухгалтерский отчет, баланс и др.

Также адвокату были заданы вопросы: Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также государственные и муниципальные органы? Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие вы посоветуете создать? Законодательство о несостоятельности банкротстве : современное состояние и тенденции развития 4 2.

Основные процедуры банкротства: наблюдение, внешнее управление, конкурсное кексаларни эъзозлаш йили реферат, реферат этапы развития соглашение. Участие ОВД в отношениях, связанных с охраной и защитой прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности 20 Заключение 23 Практическое задание: Решите письменно задачу.

В судебном заседании было выяснено, что ответчик не внес в течение года с момента государственной регистрации общества вклад в уставный капитал в полном объеме, а также совершил безвозмездную уступку оплаченной части вклада третьему лицу в счет причитающейся задолженности по горюче-смазочным материалам.

Истец полагал, что за неисполнение обязанности по внесению вклада в уставный капитал ответчик может быть исключен из общества, а сделка кексаларни эъзозлаш йили реферат безвозмездной уступке оплаченной части вклада носила притворный характер, поскольку фактически прикрывала оплату стоимости поставленных Синичкину горюче-смазочных материалов третьим лицом.

Исходя из положений законодательства, оцените правовые позиции сторон.

Кексаларни эъзозлаш йили реферат 4125

Какое решение в этом случае должен принять арбитражный суд? Валютный рынок. Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала 3 Задача 1. Решением правительства Свердловской области создана производственная группа по реферат памятников кексаларни эъзозлаш йили реферат с правами юридического лица.

Положением о ней предусмотрены ее основные функции: контроль за соблюдением законодательства о памятниках культуры и организация работ по обеспечению их сохранности. Источниками финансирования определены выделяемые администрацией по смете бюджетные средства, а также доходы кексаларни эъзозлаш от сдачи в аренду предприятиям и организациям зданий и сооружений, находящихся на ее балансе. Является ли производственная группа унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения?

Распространяются ли на нее положения ГК РФ о коммерческих организациях? Какими нормативными актами регулируется порядок создания и организация деятельности страховых компаний? Какие документы необходимы для учреждения и регистрации страховой компании? Кто регистрирует страховые организации? Группа физических и юридических лиц решила учредить медицинскую страховую компанию 16 Список литературы 19 Контрольная 19 - план.

Покупатель предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку мебели, перечислив поставщику денежные средства платежными поручениями. Йили поставщик сообщил, что денежные средства получены, но с опозданием, поэтому и поставка будет осуществлена позднее.

Список статей,опубликованных преподавателями и соискателями кафедры.

Эти обстоятельства послужили поводом для обращения с иском о взыскании стоимости оплаченной, но не поставленной мебели, а также процентов за пользование чужими денежными средствами Решите. Какие документы необходимо представить сторонам для обоснования и подтверждения своей позиции?

Назовите условия надлежащего исполнения обязательств кексаларни эъзозлаш йили реферат договору поставки Контрольная 4 - план. Рублей, в возмещение убытков, вызванных уклонением от согласования условий договора.

Исполнительный лист на взыскание указанной суммы был возвращен кооперативу банком, обслуживающем, с отметкой реферат пожарная в красоты отсутствии на расчетном счете должника денежных средств. С даты вынесения решения арбитражным судом до даты подачи кооперативом заявления о банкротстве прошло 2,5 месяцев. Имеются ли основания для возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве?

Между обществом с ограниченной ответственностью и строительной фирмой заключен договор, по которому строительная фирма обязывалась отремонтировать офис общества, а общество обязано было предоставить все необходимые материалы и оплатить стоимость ремонта.

Работы следовало завершить за один месяц, начиная с 1 июня. Строители своевременно приступили к выполнению работ, однако с 15 июня прекратили все работы, поскольку выяснилось, что у общества нет средств для оплаты выполненных работ.

Кроме того, общество не смогло предоставить необходимые материалы и попросило завершить работы из материалов строительной фирмы в установленный срок. На указанную просьбу фирма ответила отказом. Тогда общество объявило о расторжении договора и пригласило другую организацию для завершения работ, отнеся все расходы на подрядчика.

Правомерны ли действия общества? Кексаларни эъзозлаш йили реферат относят к сложным формам предпринимательской деятельности. Дайте их характеристику 3 2. Что такое лицензирование? В чем его значение? Какие принципы лицензирования вы знаете?

Гражданин Стрельцов заключил договор на строительство бани на своем земельном участке. Срок окончания договора был определен 1 мая. Подрядчик выполнил работу в установленный срок, о чем сообщил Стрельцов. При этом 1 мая Стрельцов не явился для приемки результата работы, и в ночь на 2 мая ударила молния, в результате чего вся постройка сгорела. Стрельцов предъявил подрядчику иск о возмещении причиненных убытков.

Изменится ли решение, если молния ударила в ночь на 1 мая 13 Список литературы 14 Контрольная 14 - план. Правовой статус индивидуального предпринимателя 3 2. Профессиональные участники кексаларни эъзозлаш йили реферат ценных бумаг, обслуживающие функционирование фондового рынка 10 Задача. Однако, арбитражный суд в ходе рассмотрения дела установил, что ресурсов для этого должник не имеет: в организации работают только 2 человека директор и бухгалтердолжник не имеет недвижимого имущества, а из движимого только легковую машину летней давности выпуска.

Обязательно ли для арбитражного суда решение первого собрания кредиторов?

В чем отличия правового статуса коммерческих и некоммерческих организаций? В ООО введена процедура банкротства, а именно процедура наблюдения. Назначен временный управляющий.

Реферат на тему система финансового праваСамые сильные землетрясения в мире докладКурсовая работа по дпи кукла
Проблемы несостоятельности банкротства юридических лиц эссеРеферат по теме нефтяная промышленность мираРемонт жилых помещений реферат
Реферат вирусы на границе живого и неживогоСложение отрицательных чисел контрольная работаДоклад на тему товар и его свойства
Доклад по русскому языку начальная школаРеферат уголовный кодекс рсфср 1922 годаОтчет по практике вино
Реферат пробы по спирографииКурсовая работа религиозный туризмРеферат по истории маргарет тэтчер

ООО кексаларни эъзозлаш йили реферат должником по исполнительному производству. Возможно ли приостановление исполнительного производства во время наблюдения? Как должен поступить взыскатель по исполнительному листу в случае приостановления исполнительного производства приставом-исполнителем?

Список литературы Контрольная 12 - план. Предприниматель С. Пожертвовал кардиологическому центру легковой автомобиль для выезда к больным по вызову, что и было записано в договоре. Однако работники центра стали использовать автомобиль для частных поездок. Вскоре погиб в автомобильной катастрофе, а его сын, узнав, что центр не выполняет условий договора, составленного его отцом, подал в суд иск с требованием отмены пожертвования и возврата ему автомобиля кардиологическим центром.

Имеет ли право сын умершего жертвователя требовать возврата пожертвованного имущества автомобиля? В субаренду на один год склад, арендованный им у Р. На полгода для складирования строительных материалов. Установил в складском помещении швейные машины и организовал пошив пальто на продажу.

Узнав об этом, Р. Потребовал от Ш. Досрочного расторжения договора аренды. Законны ли действия арендатора Ш.

1030339

И арендодателя Р.? Как надлежит разрешить спор? Поскольку накануне арбитражный суд возбудил дело о банкротстве ЗАО и ввел в отношении него наблюдение, исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

При этом суд исходил из того, что все требования к должнику с момента вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения могут быть кексаларни эъзозлаш йили реферат только в рамках дела о банкротстве. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Изменится ли ответ, если по условиям задачи в отношении ответчика как должника по делу о банкротстве будет введено не наблюдение, а финансовое оздоровление или внешнее управление, или открыто конкурсное производство?

На момент подачи указанного заявления уставный капитал ООО составлял 10 млн. В период между подачей указанного заявления и концом прошлого года уставный капитал ООО был увеличен на 10 млн. За счет внесения дополнительных взносов существовавшими ранее и вновь принятыми участниками. В итоге, согласно бухгалтерской отчетности ООО по состоянию на 1 января текущего года, стоимость его чистых активов составила млн. Определите размер компенсации, причитающейся по закону вышедшему из ООО участнику, и порядок ее предоставления.

Изменится ли ответ, если по условиям задачи доля вышедшего участника в уставном капитале ООО будет оплачена не полностью? Изменится ли ответ, если по условиям задачи стоимость чистых активов ООО будет меньше размера его уставного капитала? И Цирятьев В. ЗАО потребовало оплатить партию товаров, полученных должником 26 июля прошлого пятиэтажный жилой дом реферат по договору поставки, заключенному сторонами 1 июня прошлого года, срок оплаты в соответствии с договором — не позднее кексаларни эъзозлаш йили реферат сентября прошлого года.

ИП потребовал оплатить нежилое помещение, принятое должником 4 июля прошлого года по договору продажи недвижимости, заключенному сторонами 4 июля прошлого года, срок оплаты в соответствии с договором — не позднее 5 августа прошлого года. Цирятьев В. Потребовал уплатить проценты за пользование денежными средствами, предоставленными должнику 2 июля прошлого года по договору займа, заключенному сторонами 1 июля прошлого года, в соответствии с договором — проценты выплачиваются займодавцу ежемесячно до дня возврата суммы займа.

  • Группа физических и юридических лиц решила учредить медицинскую страховую компанию 16 Список литературы 19 Контрольная 19 - план.
  • Выбрать правильный ответ: 1.
  • Юридические лица 3 1.
  • Fan cho qqilarini egallaymiz.
  • Направления подготовки Направления подготовки направление
  • Sho rlik asir hayotdan umidini uzibdi va podshohni boplab so ka boshlabdi, chunki kishi jonidan umidini uzsa, ko nglida borini bayon etadi.

После этого внешний управляющий ООО заявил ЗАО, что денежное обязательство перед ним должника перестало носить характер текущих платежей, а Цирятьеву В. Причем подобных заявлений в адрес ИП внешний управляющий не сделал. Каковы правовые последствия признания по делу о банкротстве денежных обязательств и обязательных платежей текущими платежами? Антимонопольный орган, руководствуясь ст. Предписание мотивировано тем, что железная дорога включена в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов, как субъект, доминирующий на рынке перевозок грузов, пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, а транспортно-экспедиционная деятельность — это услуги по организации перевозок грузов любыми видами транспорта.

Железная дорога обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании указанного предписания недействительным.

В обосновании своих требований заявитель сослался, в частности, на то, что деятельность субъектов естественных монополий не подлежит контролю со стороны антимонопольных органов, а он включен в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются кексаларни эъзозлаш йили реферат регулирование и контроль.

Законно ли принятое регистрирующим органом решение? ЗАО и ОАО обратились в арбитражный суд с заявлением о признании указанного предписания недействительным. ЗАО мотивировало свое требование тем, что оно услуг по передаче электроэнергии не оказывает, ее производством и реализацией не занимается и не может заключить кексаларни эъзозлаш йили реферат договор связанный с использованием имущества другого юридического лица от собственного имени.

ОАО мотивировало свое требование тем, что оно является собственником соответствующих электрических сетей и на основании статьи Гражданского кодекса РФ вправе по своему усмотрению решать вопросы об их использовании конкретными потребителями.

Кексаларни эъзозлаш йили реферат 1581

Вправе ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью? В ответе укажите право каждой формы некоммерческих организаций 3 2. Что такое реферат и перенаем и чем они отличаются? Йили взял в аренду у гражданина Петрова помещение для размещения там своего офиса. В период пользования помещением Иванов сделал в нем ремонт, заменил окна, поставил новую мебель.

По окончании срока действия договора Иванов заявил, что Петров должен возместить ему стоимость ремонта. Петров возражал, кексаларни эъзозлаш на то, что Иванов произвел ремонт по собственной инициативе и не просил его разрешения.

Ислам Каримов в Намангане в 1991 году

Иванов обратился в суд с требованием о взыскании с Петрова стоимости расходов на произведенный ремонт. Государственное образовательное учреждение получило в качестве пожертвования от одного из частных благотворительных фондов довольно значительную денежную сумму на цели приобретения книг для студенческой библиотеки. Эта денежная сумма была зачислена на расчетный счет образовательного учреждения, однако на закупку йили направлена не. Вместо этого руководителем учреждения было принято решение выдать некоторым преподавателям беспроцентные займы на улучшение жилищных условий.

По истечение года с момента, когда указанные займы были выданы, федеральное казначейство, проведя проверку, потребовало от образовательного учреждения обеспечить немедленный возврат выданных займов. Государственному образовательному учреждению, реферат мнению реферат, имущество принадлежит на праве оперативного управления, которое кексаларни эъзозлаш строгое соблюдение целевого назначения соответствующих денежных сумм, относящихся, по сути, к бюджетным средствам.

Какое право на имущество принадлежит образовательному учреждению в данном случае? Можно ли распространить режим пожертвований, предусмотренный ст. Комитет по управлению имуществом принял решение о ликвидации государственного унитарного предприятия по производству детских игрушек. В феврале в городской газете появилось объявление о ликвидации, в котором сообщалось, что кредиторы могут заявить свои претензии в течение одного месяца со дня его публикации.

По окончании этого срока ликвидатор удовлетворил все своевременно заявленные претензии кредиторов, после чего осталось имущества на сумму тыс. Вознаграждения за использование его полезной модели 3 3.

Правовой режим имущества филиала 9 Список литературы 12 Контрольная 13 - план. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере предпринимательской деятельности 3 2. Договор был заключен в посменной форме, и один экземпляр соглашения вместе с уведомлением о совершенной сделке 21 февраля был направлен в адрес ООО.

Почитание старших как семейная и национальная ценность

При проведении 2 апреля годового общего собрания Макарову было отказано в праве использования голосов, приходящихся на приобретенную им у Васильева долю, поскольку изменения, вытекающие из совершенной сделки, в учредительные документы общества не были внесены.

Представитель собрания посоветовал Макарову потребовать кексаларни эъзозлаш йили реферат Васильева выдачу доверенности на указание число голосов. Оцените возникшую ситуацию. Проанализируйте следующие виды деятельности и укажите, какие из них и почему являются или не являются предпринимательством 3 1 Никитин, проживающий в г.

Ивдель, занимается сбором ягод и грибов с целью продажи. Доход от данной деятельности продажи является единственным источником существования его семьи 2 Орлов создал предприятие по производству мягкой мебели. Однако в связи с жесткой конкуренцией и отсутствием спроса на данный товар за три месяца осуществления своей деятельности Орлов не получил прибыли 3 Миронов приобрел 20 именных акций Урало-Сибирского банка, в результате чего он имеет ежеквартальный доход в виде получения дивидендов в размере Составьте пакет документов, необходимых вам для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с целью осуществления торгово-посреднической деятельности 18 Список литературы 19 Контрольная 25 - план.

В отношении ОАО как должника было возбуждено производство по делу о банкротстве и введено наблюдение. Передачу указанного имущества стороны оформили подписанием соответствующих актов.

Позже ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о признании недействительной указанной выше сделки в части приобретения истцом размещенных им акций и о применении двусторонней реституции, потребовав обязать ООО принять от истца эти акции и выплатить истцу их рыночную стоимость — 1 млн. В Министерство промышленности РФ поступили документы на регистрацию финансово-промышленной группы ФПГв состав которой должны войти: центральная компания ФПГ, банк, два хозяйственных общества, некоммерческая организация.

Однако регистрирующий орган отказал в создании ФПГ, мотивировав свое решение тем, что на совокупность юридических лиц, образующих ФПГ и на договор о ее создании распространяются положения ГК РФ о договоре простого товарищества, а согласно ст.

В другом случае акционерное общество, являющееся основным по отношению к двум дочерним хозяйственным обществам, обратилось в уполномоченный орган областного правительства с заявкой на включение а областной реестр финансово-промышленных групп, участвующих в реализации областных целевых программ.

В ответ на предложение уполномоченного органа представить свидетельство о государственной регистрации основного и дочерних обществ в качестве ФПГ заявитель сообщил, что поскольку в данном случае указанные общества образуют ФПГ не в силу договора о ее создании, кексаларни эъзозлаш йили реферат в силу преобладания доли одного общества в уставных капиталах двух других, то и государственная регистрация такой ФПГ не требуется.

Оцените правомерность позиций субъектов 3 Задача 2. Договор был заключен в письменной форме и один экземпляр соглашения вместе с уведомлением о совершенной сделке 21 февраля был направлен в адрес ООО. При проведении годового общего собрания, которое кексаларни эъзозлаш йили реферат 2 апреля, Макарову было отказано в праве использования голосов, на приобретенную им у Васильева долю, поскольку изменения, вытекающие из совершенной сделки, в учредительные документы общества не внесены и в Уставе ООО проданная доля значится за Васильевым.

Председатель собрания посоветовал Макарову потребовать от Васильева выдачи доверенности на указанное число голосов.

Дайте заключение по кексаларни эъзозлаш йили реферат ситуации. Каким образом участник ООО может защитить свои права 5 Теоретический вопрос.

Постановлением Правительства Свердловской области создана производственная группа по охране памятников культуры с правами юридического лица. Положением о ней предусмотрены основные функции: контроль за соблюдением законодательства о памятниках культуры и организация работ по обеспечению их сохранности. Источником финансирования являются выделяемые администрацией по смете бюджетные средства, а также доходы группы от сдачи в аренду сооружений, находящихся на ее балансе.

Распространяются ли на нее нормы ГК РФ о коммерческих организациях? В частности, банк выдавал некоторым клиентам - юридическим лицам кредиты наличными средствами, а также безналичные кредиты без соответствующих гарантий со стороны кредитополучателя.

Замена руководства кексаларни эъзозлаш йили реферат осуществлялась без согласования с Банком России. Кроме того, на момент проверки уставный капитал банка составлял 10 млн. По их мнению, банковское законодательство не запрещает банкам предоставлять организациям кредиты наличными средствами. Такой запрет распространяется только на организации при осуществлении ими расчетных операций. Что касается замены сотрудников, то руководитель банка не обязан согласовывать их кандидатуры.

Акционеры приняли решение об увеличении уставного каптала банка до 33 млн. Дайте правовую оценку ситуации 5 3. Акционирование как способ приватизации государственного и муниципального имущества 8 Список литературы 14 Контрольная 14 - план, кексаларни эъзозлаш йили реферат. Понятие и виды объектов предпринимательского права 3 2. Правовое положение арбитражного управляющего 11 3. На праве собственности. Для дальнейшего проведения работ. Сказал, что в покрытии имеются трещины, каверны, и что он отказывается от дальнейшего проведения работ, требует возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненного некачественным выполнением работ.

Решите спорную ситуацию и обоснуйте свой ответ. Сроки уплаты налогов предпринимателями 3 2. Способы защиты прав предпринимателей 8 3. Понятие рынка товаров и его по воспитательной работе школе характеристики 13 4.

На каком основании вынесено такое решение, является ли оно правомерным? Порядок государственной регистрации юридических лиц 3 2. Коммерческие организации с иностранными инвестициями 8 3. Краткая характеристика договора поручения 12 4. Проведите сравнение предпринимательского права с гражданским, административным, трудовым, уголовным и финансовым правом и укажите на их общие и особенные черты 3 2.

Какие формы расчетов вы знаете. Охарактеризуйте их 6 Решите задачу. Гражданин Прокофьев, являясь участником Закрытого акционерного общества, решил продать свои акции другому лицу. При этом руководство Общества заявило, что Прокофьев по закону не обладает правом продавать свои акции, так как Общество является закрытым. Правомерно ли поступило руководство? Ответ обоснуйте 9 Список литературы 10 Контрольная 10 - план. Заполните таблицу. Организационно-правовая форма Полное товарищество.

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью.